Aslında Bok Gibiyim

tanısan sevmezsin ....AYRIMCILIK YAPMAM HEPİNİZDEN EŞİT NEFRET

EDİYORUM!.............

iclice:

hiçbir bulut bana ağlamıyormuş meğer

(Source: we-love-rain, via harryningozlugu)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter