Aslında Bok Gibiyim

tanısan sevmezsin ....AYRIMCILIK YAPMAM HEPİNİZDEN EŞİT NEFRET

EDİYORUM!.............

hello-mysweetheart:

favori postum ilan ediyorum

(Source: zizicat, via minikjudas)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter